Ban chấp hành các nhiệm kỳ I - XIV

Thứ Ba, 02/06/2020 14:47

Ngày 3/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam với cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 41 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên.