Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Thông báo kết quả xét tuyển công chức

Thông báo kết quả xét tuyển công chức

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3//2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển công chức ngày 07/11/2018. Cụ thể như sau: