Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 2018 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018