Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14  trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14  trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn