Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn