Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Về việc Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021

Về việc Tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021

Triển khai đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng Công đoàn năm 2021, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2021