Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới (File đính kèm: Chỉ thị 03-CT/TW; Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ và Kế hoạch số 144/KH-TLĐ)