Ban chấp hành các nhiệm kỳ I - XIV

Thứ Ba 14:51 02/06/2020
Ngày 3/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam với cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 41 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên.


Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 ngày 24/4/2015 bầu bổ sung:
1. Đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch
2. Đ/c Trần Văn Sỹ, Phó Chủ tịch
3. Đ/c Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 bầu bổ sung: 
Ban Thường vụ:
1. Đ/c Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Học, Ủy viên BTV
3. Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV

Ban Chấp hành: 
1. Đ/c Nguyễn Văn Phương,Uỷ viên BCH
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Học, Uỷ viên BCH
3. Đ/c Phan Thị Phương Nhung, Uỷ viên BCH
4. Đ/c Phạm Minh Tiến, Uỷ viên BCH
5. Đ/c Phạm Quang Hưởng, Uỷ viên BCH
6. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH
7. Đ/c Chu Quang Hào, Uỷ viên BCH
8. Đ/c Trịnh Quang Chiến, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Bùi Sơn Nam,Uỷ viên BCH
10. Đ/c Lê Kinh Lộc, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Nguyễn Phong Nhã, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Vũ Thị Huệ, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Phạm ánh Hồng, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Nguyễn Hồng Thắng,Uỷ viên BCH
15. Đ/c Nguyễn Văn Tân, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Lê Văn Tuấn, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Nguyễn Văn Sung, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Thái Bình Thịnh, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Phạm Xuân Hiên, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Nguyễn Xuân Thanh, Uỷ viên BCH

Ủy ban kiểm tra:
1. Đ/c Đinh Thị Linh Hương, Uỷ viên UBKT
2. Đ/c Nguyễn Lương Hợp, Uỷ viên UBKT
3. Đ/c Trần Thị Yến Anh, Uỷ viên UBKT
4. Trần Thị Việt Hà, Uỷ viên UBKT

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 bầu bổ sung:
1. Đ/c Bùi Sơn Nam,Uỷ viên BTV

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XIV
Nhiệm kỳ 2013- 2018
Đại hội từ ngày 12 - 13/3/2013

1. Đ/c Bùi Văn Hoan, Chủ tịch
2. Đ/c Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch
3. Đ/c Nguyễn Thuý Huệ, Phó Chủ tịch
4. Đ/c Tô Mạnh Cường, Uỷ viên BTV
5. Đ/cNgô Văn Thực, Uỷ viên BTV
6. Đ/c Lã Văn Thanh,Uỷ viên BTV
7. Đ/c Lê Văn Quang, Uỷ viên BTV
8. Đ/c Huỳnh Quang Liêm, Uỷ viên BTV
9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương,Uỷ viên BTV
10. Đ/cHồ Đức Thắng, Uỷ viên BTV
11. Đ/c Trần Thị Hương,Uỷ viên BTV
12. Đ/c Nguyễn Hữu Anh, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Lê Thanh Bình, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Phan Hoà Bình, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Hoàng Minh Cường, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Lê Thị Kim Dung, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Nguyễn Trí Dũng, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Tăng Thị Hoa, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Võ Ngọc Hưng, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Lương Hồng Khanh, Uỷ viên BCH
22. Đ/c Vũ Tuấn Lâm, Uỷ viên BCH
23. Đ/c Tạ Thị Bích Liên, Uỷ viên BCH
24. Đ/c Nguyễn Minh Long, Uỷ viên BCH
25. Đ/c Nguyễn Nam Long, Uỷ viên BCH
26. Đ/c Lê Văn Long, Uỷ viên BCH
27. Đ/c Phan Hoài Nam, Uỷ viên BCH
28. Đ/c Nguyễn Trọng Quảng, Uỷ viên BCH
29. Đ/c Hoàng Đức Sơn, Uỷ viên BCH
30. Đ/c Trần Quang Thưởng, Uỷ viên BCH
31. Đ/c Trần Thanh Thuỷ, Uỷ viên BCH
32. Đ/c Nguyễn Văn Tung, Uỷ viên BCH
33. Đ/c Bùi Quốc Việt, Uỷ viên BCH
34. Đ/c Nguyễn Quốc Vinh, Uỷ viên BCH
35. Đ/c Nguyễn Đình Xuân, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XIII
Nhiệm kỳ 2008 - 2013
Đại hội

1. Đ/c Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch
2. Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Phó Chủ tịch
3.Đ/c Trần Văn Dinh, Phó Chủ tịch
4.Đ/c Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch
5. Đ/cPhan Hoàng Đức, Uỷ viên BTV
6. Đ/cTrần Thị Hương, Uỷ viên BTV
7. Đ/c Nguyễn Thị Hoa, Uỷ viên BTV
8.Đ/c Lê Văn Long, Uỷ viên BTV
9. Đ/c Nguyễn Đức Minh , Uỷ viên BTV
10. Đ/c Lã Văn Thanh, Uỷ viên BTV
11. Đ/c Lê Văn Quang, Uỷ viên BTV
12. Đ/c Hoàng Đức Sơn, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Trần Văn Đồng, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Hồ Đức Thắng, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Nguyễn Đồng Long, Uỷ viên BCH
16. Đ/cTạ Thị Bích Liên, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Trần Quang Thưởng, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Lê Thanh Thu Hà, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Tăng Thị Hoa, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Bùi Quốc Việt, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Lê Đức Hoà, Uỷ viên BCH
22. Đ/c Nguyễn Thuý Huệ, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Trần Ngọc Trọng, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Phan Hoà Bình, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Trần Thanh Thuỷ , Uỷ viên BCH
26. Đ/c Ngô Văn Thực, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Nguyễn Lương Đống, Uỷ viên BCH
28. Đ/c Nguyễn Văn Tảo,Uỷ viên BCH
29. Đ/c Cao Thị Thiên Thu, Uỷ viên BCH
30. Đ/c Nguyễn Quốc Vinh, Uỷ viên BCH
31. Đ/c Mai Quang Diến , Uỷ viên BCH
32. Đ/c Đặng Thị Nga, Uỷ viên BCH
33. Đ/c Lê Ngọc Đức, Uỷ viên BCH
34. Đ/c Võ Ngọc Hưng, Uỷ viên BCH
35. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1. Đ/c Lã Văn Thanh, Chủ nhiệm 
2. Đ/c Nguyễn Hữu Chỉnh, Uỷ viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên
4.Đ/c Nguyễn Lắm, Uỷ viên
5. Đ/c Trần Văn Tập, Uỷ viên
6. Đ/c Phan Văn Thắng, Uỷ viên
7. Đ/c Phạm Hồng Thuý , Uỷ viên


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII
Nhiệm kỳ 2003-2008
Đại hội từ ngày 27-29/5/2003

1.Đ/c Phan Hoàng Đức, Chủ tịch
2.Đ/c Hoàng Huy Loạt, Phó Chủ tịch
3.Đ/c Đinh Văn Hán, Phó Chủ tịch
4.Đ/c Vũ Thị Quán, Phó Chủ tịch
5.Đ/c Trần Thị Ngọc Bình, Uỷ viên BTV
6.Đ/c Lý Kiệt, Uỷ viên BTV
7.Đ/c Nguyễn Thanh Sự, Uỷ viên BTV
8.Đ/c Bùi Thanh Thọ, Uỷ viên BTV
9.Đ/c Vũ Thị Xuyến, Uỷ viên BTV
10.Đ/c Trần Văn Dinh, Uỷ viên BTV
11.Đ/c Nguyễn Đức Minh, Uỷ viên BTV
12.Đ/c Nguyễn Văn Nhiễn, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Phạm Mạnh Khoáng, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Hoàng Trung Hải, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Nguyễn Thị Kiền, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Nguyễn Bá Đức, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Phạm Chương, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Ngô Quang Thạch, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Phạm Quang Thành, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Nguyễn Văn Ký, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Lê Thanh Hùng, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Nguyễn Văn Thức, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Trần Xuân Trọng, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Nguyễn Trọng Lý, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Lê Thanh Thu Hà, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Đào Văn Tuyền, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Bùi Quốc Việt, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Lê Ngọc Đức, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Triệu Tiến Thắng, Uỷ viên BCH
31.Đ/c Phùng Văn Vận, Uỷ viên BCH
32.Đ/c Trần Công Biên, Uỷ viên BCH
33.Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư, Uỷ viên BCH
34.Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Uỷ viên BCH
35.Đ/c Nguyễn Ngọc Bách, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1.Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư, Chủ nhiệm
2.Đ/c Lục Văn Kinh, Uỷ viên
3.Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên
4.Đ/c Trần Quang Thưởng, Uỷ viên
5.Đ/c Lê Hữu Phiếu, Uỷ viên
6.Đ/c Dương Văn Hà, Uỷ viên
7.Đ/c Lương Xuân Khải, Uỷ viên 


Hội nghị Ban Chấp hành ngày 30/8/2005 bầu bổ sung:
1. Đ/c Nguyễn Thanh Sự, Phó Chủ tịch
2. Đ/c Phạm Mạnh Khoáng, Uỷ viên BTV 
3. Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Uỷ viên BTV
4. Đ/c Nguyễn Khắc Lập, Uỷ viên BCH 
5. Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Uỷ viên BCH


Hội nghị Ban chấp hành ngày 16/3/2006 bầu bổ sung:
1. Đ/c Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch
2. Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Phó Chủ tịch
3. Đ/c Lê Văn Long, Uỷ viên BCH

Hội nghị Ban chấp hành ngày 18/7/2007 bầu bổ sung:
1. Đ/c Nguyễn Thị Hoa, Uỷ viên BCH
2. Đ/c Lê Văn Quang, Uỷ viên BCH
3. Đ/c Lã Văn Thanh, Uỷ viên BCH
4. Đ/c Đỗ Huy Dũng, Uỷ viên BCH
5. Đ/c Bùi Đình Khoan, Uỷ viên BCH
6. Đ/c Lê Thị Sáu, Uỷ viên BCH
7. Đ/c Nguyễn Lương Đống, Uỷ viên BCH
8. Đ/c Mai Văn Diến, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Trần Văn Đồng, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XI
Nhiệm kỳ 1998 - 2003
Đại hội từ ngày 19 - 20/5/1998

1.Đ/c Hoàng Duy Cần, Chủ tịch
2.Đ/c Phan Hoàng Đức, Phó Chủ tịch
3.Đ/c Đinh Văn Hán, Phó Chủ tịch
4.Đ/c Vũ Thị Quán, Phó Chủ tịch
5.Đ/c Nguyễn Huy Luận, Uỷ viên BTV
6.Đ/c Vũ Văn Luân, Uỷ viên BTV
7.Đ/c Đào Quang Dân, Uỷ viên BTV
8.Đ/c Nguyễn Thanh Sự, Uỷ viên BTV
9.Đ/c Nguyễn Văn Kiên, Uỷ viên BTV
10.Đ/c Vũ Thành Danh, Uỷ viên BTV
11.Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư, Uỷ viên BTV
12.Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Bùi Thanh Thọ, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Phạm Mạnh Khoáng, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Trần Quang Tuyên, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Trần Công Biên, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Lê Thanh Hùng, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Phan Chí Dũng, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Lê Thanh Thu Hà, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Phạm Chương, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Nguyễn Trọng Lý, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Lê Văn Oanh, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Nguyễn Ngọc Quang, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Lê Thị Kim Thanh, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Võ Việt Hồng, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Phạm Quang Thành, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Ngô Quang Thạch, Uỷ viên BCH
31.Đ/c Nguyễn Văn Thụ, Uỷ viên BCH
32.Đ/c Nguyễn Văn Thức, Uỷ viên BCH
33.Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, Uỷ viên BCH
34.Đ/c Nguyễn Minh Tuyết, Uỷ viên BCH
35.Đ/c Trần Xuân Trọng, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1.Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Chủ nhiệm
2.Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên
3.Đ/c Lục Văn Kinh, Uỷ viên
4.Đ/c Nguyễn Công Soát, Uỷ viên
5.Đ/c Lương Xuân Khải, Uỷ viên
6.Đ/c Trần Thị Trang Linh, Uỷ viên
7.Đ/c Trần Thị Oanh, Uỷ viên


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ X
Nhiệm kỳ 1993 - 1998
Đại hội từ ngày 26-28/5/1993

1.Đ/c Hoàng Duy Cần, Chủ tịch
2.Đ/c Đoàn Thị Đấu, Phó Chủ tịch
3.Đ/c Mai Liêm Trực, Uỷ viên Thường vụ
4.Đ/c Đoàn Ngọc Chung ,Uỷ viên Thường vụ
5.Đ/c Vũ Văn Luân, Uỷ viên Thường vụ
6.Đ/c Nguyễn Văn Kiên, Uỷ viên Thường vụ
7.Đ/c Lã Thị Thanh Nhàn, Uỷ viên Thường vụ
8.Đ/c Đinh Văn Hán, Uỷ viên Thường vụ
9.Đ/c Đào Quang Dân, Uỷ viên Thường vụ
10.Đ/c Phạm Hoàng Sửu, Uỷ viên Thường vụ
11.Đ/c Vũ Thành Danh, Uỷ viên Thường vụ
12.Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Đỗ Ngọc Bình, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Phạm Chương, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Phan Trí Dũng, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Phan Hoàng Đức, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Nguyễn Ngô Hồng, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Trần Trọng Hiệp, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Phạm Mạnh Khoáng, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Nguyễn Bá Lộc, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Nguyễn Trọng Lý, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Nguyễn Văn Nhạc, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Trần Thị Xuân Nhật, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Lê Thị Kim Thanh, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Phạm Quang Thành, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Bùi Thanh Thọ, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Hoàng Chiến Thuật, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Nguyễn Thị Thuấn, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Vi Thị Kim Tuyến, Uỷ viên BCH
31.Đ/c Nguyễn Nhi Trạm, Uỷ viên BCH
32.Đ/c Trần Xuân Trọng, Uỷ viên BCH
33.Đ/c Lâm Hoàng Vinh, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1.Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Chủ nhiệm
2.Đ/c Nguyễn Huy Tiên, Uỷ viên UBKT
3.Đ/c Trần Thị Minh Hạnh, Uỷ viên UBKT
4.Đ/c Lục Văn Kinh, Uỷ viên UBKT
5.Đ/c Đỗ Văn Phương, Uỷ viên UBKT
6.Đ/c Võ Văn Vững, Uỷ viên UBKT (Bầu bổ sung tháng 7/1994)
7.Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên UBKT (Bầu bổ sung tháng 7/1994)

Hội nghị Ban Chấp hành ngày 16/7/1994, bầu bổ sung:
1.Đ/c Lã Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch
2.Đ/c Võ Văn Vững, Uỷ viên UBKT
3.Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên UBKT


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ IX
Nhiệm kỳ 1988 - 1993
Đại hội từ ngày 20-22/8/1988

1.Đ/c Nguyễn Tăng Liêm, Thư ký
2.Đ/c Hoàng Duy Cần, Phó Thư ký
3.Đ/c Nguyễn Thanh Nhã, Phó Thư ký
4.Đ/c Võ Bá Cầm, Uỷ viên Thường vụ
5.Đ/c Lê Đức Niệm, Uỷ viên Thường vụ
6.Đ/c Phạm Hoàng Sửu, Uỷ viên Thường vụ
7.Đ/c Phạm Thị Minh Thông, Uỷ viên Thường vụ
8.Đ/c Vũ Văn Luân, Uỷ viên Thường vụ
9.Đ/c Đoàn Quang Vinh, Uỷ viên Thường vụ
10.Đ/c Trịnh Văn Huân, Uỷ viên Thường vụ
11.Đ/c Lã Thị Thanh Nhàn, Uỷ viên Thường vụ
12.Đ/c Thái Thắng, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Tống Xuân Đức, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Hoàng Văn Sùng, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Nguyễn Bá Khang, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Trần Trọng Hiệp (Ba Hiệp), Uỷ viên BCH
17.Đ/c Trương Quang Nghĩa (Ba Nghĩa), Uỷ viên BCH
18.Đ/c Vi Thị Kim Tuyến, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Nguyễn Thị Bích, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Đoàn Thị Đấu, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Lê Văn Minh, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Đỗ Xuân Mùi, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Nghiêm Xuân Tịnh, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Hồ Thế, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Hoàng Chiến Thuật, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Bùi Thanh Thọ, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Vũ Ngọc Cẩm, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Trần Thị Minh Hạnh, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Nguyễn Văn Thới, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Bùi Thiện Minh, Uỷ viên BCH
31.Đ/c Hoàng Đình Sửu, Uỷ viên BCH
32.Đ/c Trần Thị Tuyết Mai, Uỷ viên BCH
33.Đ/c Trương Quang Nghị, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1.Đ/c Lê Văn Minh, Chủ nhiệm
2.Đ/c Trần Trọng Hiệp, Phó Chủ nhiệm
3.Đ/c Nguyễn Tạ Lựu, Uỷ viên
4.Đ/c Phạm Xuân Giá, Uỷ viên
5.Đ/c Nguyễn Huy Tiên, Uỷ viên
6.Đ/c Trần Thị Minh Hạnh, Uỷ viên
7.Đ/c Đinh Văn Hán, Uỷ viên

Hội nghị Ban Chấp hành ngày 26/7/1990 bầu bổ sung:
Đ/c Mai Liêm Trực- Uỷ viên Thường vụ


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ VIII
Nhiệm kỳ 1983 - 1988
Đại hội từ ngày 6-9/7/1983

1.Đ/c Nguyễn Văn Đạt, Thư ký
2.Đ/c Tăng Văn Triên, Phó Thư ký
3.Đ/c Trương Văn Thoan, Uỷ viên Thường vụ
4.Đ/c Nguyễn Thanh Nhã, Uỷ viên Thường vụ
5.Đ/c Vũ Đức Thái, Uỷ viên Thường vụ
6.Đ/c Đoàn Thị Đấu, Uỷ viên Thường vụ
7.Đ/c Trịnh Văn Huân, Uỷ viên Thường vụ
8.Đ/c Nguyễn Xuân Bá, Uỷ viên Thường vụ
9.Đ/c Lê Hữu Dực, Uỷ viên Thường vụ
10.Đ/c Nguyễn Văn Ấm, Uỷ viên Thường vụ
11.Đ/c Hoàng Duy Cần, Uỷ viên Thường vụ
12.Đ/c Trần Duy Hà, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Nguyễn Ngọc Tứ, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Nguyễn Trung, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Đoàn Tấn Ất, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Vũ Văn Mẫu, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Trần Văn Trợ, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Nguyễn Văn Phấn, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Dương Thị Lựu, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Vương Văn Thái, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Nguyễn Thị Keo, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Triệu Xứ, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Trần Minh Đức, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Nguyễn Thị Bích, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Lê Dũng Mạnh, Uỷ viên BCH
27.Đ/c Nguyễn Hữu Thuỳ, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Nguyễn Thái Huyền, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Nghiêm Xuân Tịnh, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung, Uỷ viên BCH
31.Đ/c Nguyễn Trọng Đức (Tám Đức), Uỷ viên BCH
32.Đ/c Lê Văn Tiên, Uỷ viên BCH
33.Đ/c Hồ An Võ, Uỷ viên BCH

Uỷ ban kiểm tra:
1.Đ/c Đoàn Thị Đấu, Trưởng Uỷ ban kiểm tra
2.Đ/c Lê Văn Minh, Phó UBKT
3.Đ/c Lê Quang Xuyến, Uỷ viên UBKT
4.Đ/c Nguyễn Thị Trọng, Uỷ viên UBKT
5.Đ/c Vũ Văn Mẫu, Uỷ viên UBKT

Hội nghị Ban Chấp hành tháng 7/1985 bầu bổ sung:
1.Đ/c Tăng Văn Triên, Thư ký
2.Đ/c Vũ Đức Thái, Phó Thư ký
3.Đ/c Lê Dũng Mạnh, Uỷ viên Thường vụ
4.Đ/c Lê Văn Minh, Uỷ viên BCH

Hội nghị Ban Chấp hành tháng 12/1985 bầu bổ sung:
1.Đ/c Hoàng Duy Cần, Phó Thư ký
2.Đ/c Lê Văn Minh, Trưởng Uỷ ban kiểm tra


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ VII
Nhiệm kỳ 1981 - 1983
Đại hội từ ngày 14-16/3/1981

1. Đ/c Nguyễn Văn Đạt, Thư ký
2. Đ/c Tăng Văn Triên, Phó Thư ký
3. Đ/c Trương Văn Thoan, Uỷ viên Thường 
4. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Nguyễn Thanh Nhã, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Nguyễn Xuân Bá, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Trịnh Văn Huân, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Nguyễn Văn Ấm, Uỷ viên Thường vụ
9. Đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan, Uỷ viên Thường vụ
10.Đ/c Cù Ân, Uỷ viên BCH
11.Đ/c Vũ Đức Thái, Uỷ viên BCH
12.Đ/c Lê Bá Thuận, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên BCH
14.Đ/c Phạm Xuân Thuỷ, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Nguyễn Ngọc Tứ, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Đoàn Tấn Ất, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Trương Văn Tức, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Hoàng Duy Cần, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt, Uỷ viên BCH
20.Đ/c Nguyễn Văn Mẫu, Uỷ viên BCH
21.Đ/c Vương Văn Thái, Uỷ viên BCH
22.Đ/c Lê Hữu Tài, Uỷ viên BCH
23.Đ/c Triệu Xứ, Uỷ viên BCH
24.Đ/c Nguyễn Thị Bích, Uỷ viên BCH
25.Đ/c Phạm Biên, Uỷ viên BCH
26.Đ/c Vũ Minh Lượng (Năm Nghiệp), Uỷ viên BCH
27.Đ/c Phạm Hoàng Tuấn, Uỷ viên BCH
28.Đ/c Tô Thị Minh Đức, Uỷ viên BCH
29.Đ/c Hoàng Đức Bảo, Uỷ viên BCH
30.Đ/c Chu Thị Đậu,Uỷ viên BCH
31.Đ/c Phạm Thị Lượt, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ VI
Nhiệm kỳ 1978 - 1981
Đại hội từ ngày 28-31/3/1978

1. Đ/c Nguyễn Văn Đạt, Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Tăng Văn Triên, Phó Thư ký
4. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Lê Vân, Uỷ viên Thường
6. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Lê Văn Kim, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Nguyễn Văn Ấm, Uỷ viên Thường vụ
9. Đ/c Nguyễn Xuân Bá, Uỷ viên Thường vụ
10. Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Cù Ân, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Hoàng Bạn, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Tô Thị Minh Đức, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Trịnh Văn Huân, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Vũ Thị Luyến, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Hoàng Đức Bảo, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Phạm Văn Ngẫu, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Võ Văn Chi, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Hồ Hữu Đang, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Phạm Biên, Uỷ viên BCH
22. Đ/c Nguyễn Đình Phụng, Uỷ viên BCH
23. Đ/c Vũ Thị Thuấn, Uỷ viên BCH
24. Đ/c Riêu Ngọc Ao, Uỷ viên BCH
25. Đ/c Vũ Ngọc Hưng, Uỷ viên BCH
26. Đ/c Trần Văn Điền, Uỷ viên BCH
27. Đ/c Lê Công Tòng, Uỷ viên BCH
28. Đ/c Trần Minh Tâm, Uỷ viên BCH
29. Đ/c Phạm Hữu Phương, Uỷ viên BCH
30. Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Uỷ viên BCH
31. Đ/c Nguyễn Hữu Bang, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ V
Nhiệm kỳ 1973 - 1978
Đại hội từ ngày 21-23/5/1973

1. Đ/c Lê Vân, Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt, Uỷ viên Thường vụ
4. Đ/c Vũ Văn Quý, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Lê Văn Kim, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Nguyễn Văn Giai, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Hoàng Minh Huấn, Uỷ viên BCH
10. Đ/c Phạm Kiều Oanh, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Cù Ân, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Lê Văn Rượu, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Hồ Hữu Đang, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Hoàng Đức Bảo, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Lý Đình Ngữ, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Đặng Bá Phụng, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Vũ Thị Thuấn, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Vũ Thị Kim Sinh, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Nguyễn Thị Kim Cương, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Phạm Thị Minh Thông, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ IV
Nhiệm kỳ 1968 - 1973
Đại hội từ ngày 03 - 05/6/1968

1. Đ/c Lê Vân, Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Đặng Hữu Vy, Phó Thư ký
4. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Vũ Văn Quý, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Lê Văn Kim, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Cù Ân, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Nguyễn Bạo, Uỷ viên BCH
10. Đ/c Đỗ Tín, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Phạm Kiều Oanh, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Hồ Hữu Đang, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Ngô Đức Thu, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Lê Đức Thọ, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Đàm Văn Ân, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Vi Thị Kim Tuyến, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Nguyễn Thị Tuất, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Lại Đức Kế, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Nguyễn Văn Số, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Trần Thị Minh Thuý, Uỷ viên BCH
22. Đ/c Phạm Thị Ninh, Uỷ viên BCH
23. Đ/c Vũ Văn Tham, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH VIỆT NAM KHOÁ III
Nhiệm kỳ 1963 - 1968
Đại hội từ ngày 17 - 19/5/1963

1. Đ/c Phạm Văn Nam (Nam Sơn), Chánh Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Bùi Thị Tình (Hoàng Lê), Uỷ viên Thường vụ
4. Đ/c Ngô Huy Văn, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Nguyễn Văn Đậu, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Nguyễn Bạo, Uỷ viên BCH
7. Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên BCH
8. Đ/c Lê Hồng Vũ, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Lê Nam, Uỷ viên BCH
10. Đ/c Lê Đức Long, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Nguyễn Toản, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Dương Văn Khoa, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Lý Đình Ngữ, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Lò Văn Quý, Uỷ viên BCH

Hội nghị đại biểu các công đoàn cơ sở toàn ngành tháng 01/1964 bầu bổ sung:
1. Đ/c Lê Đức Kiên, Uỷ viên BCH
2. Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Uỷ viên BCH

Hội nghị Ban Chấp hành tháng 4/1966 phân công:
1. Đ/c Trần Ảnh, Quyền Chánh Thư ký
2. Đ/c Lê Đức Kiên, Uỷ viên Thường vụ
3. Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Uỷ viên BCH

Hội nghị Ban Chấp hành tháng5/1967:
1. Đ/c Lê Vân, Thư ký
2. Đ/c Lương Bình Áng, Phó Thư ký
3. Đ/c Đổ Tín, Uỷ viên BCH
4. Đ/c Phạm Văn Vẻ, Uỷ viên BCH
5. Đ/c Lê Hồng Sơn, Uỷ viên BCH


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ II 
Nhiệm kỳ 1960 - 1963
Đại hội từ ngày 23 - 26/3/1960

1. Đ/c Hoàng Bắc, Chánh Thư ký
2. Đ/c Phạm Văn Nam (Nam Sơn), Phó Thư ký
3. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
4. Đ/c Cao Huy Bình, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Nghiêm Xuân Ngọc, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Ngô Huy Văn, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Nguyễn Chi, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Bùi Thị Tình (Hoàng Lê), Uỷ viên BCH
9. Đ/c Trần Thị Thuỷ Tiên, Uỷ viên BCH
10. Đ/c Đỗ Thị Ngọc Bích, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Lê Đức Kiên (Trung Kiên), Uỷ viên BCH
12. Đ/c Hồ Vân, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Hoàng Bạn, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Nguyễn Huỳnh Quốc, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Phạm Văn Nghị, Uỷ viên BCH
18. Đ/c Đào Văn Kỷ, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Nguyễn Toản, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Lý Ngọc Ngư, Uỷ viên BCH
21. Đ/c Nguyễn Đình Chấn, Uỷ viên BCH
22. Đ/c Bùi Văn Tảo, Uỷ viên BCH
23. Đ/c Đỗ Kim Chi, Uỷ viên BCH
24. Đ/c Nông Văn Nhàn (Hiếu Công), Uỷ viên BCH
25. Đ/c Lương Văn Tốc, Uỷ viên BCH
26. Đ/c Phạm Văn Hiền, Uỷ viên BCH
27. Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên BCH
28. Đ/c Lê Văn Kim, Uỷ viên BCH
29. Đ/c Nguyễn Bạo, Uỷ viên BCH

Hội nghị Ban Chấp hành ngày 25/3/1961 họp phân công:
1. Đ/c Phạm Văn Nam, Chánh Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Nguyễn Chi, Phó Thư ký
4. Đ/c Ngô Huy Văn, Uỷ viên BTV
5. Đ/c Cao Huy Bình, Uỷ viên BTV
6. Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên BTV
7. Đ/c Hoàng Bạn, Uỷ viên BTV


Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, 4, 5 bầu bổ sung:
1. Đ/c Bùi Việt Cường, Bổ sung khoá họp thứ 3
2. Đ/c Phạm Văn Hiền, Bổ sung khoá họp thứ 4
3. Đ/c Lê Văn Kim, Bổ sung khoá họp thứ 5
4. Đ/c Nguyễn Bạo, Bổ sung khoá họp thứ 5


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ I
Nhiệm kỳ 1947 - 1960
Ngày 30/8/1947

1. Đ/c Hoàng Bắc, Chánh Thư ký
2. Đ/c Trần Ảnh, Phó Thư ký
3. Đ/c Nguyễn Chi, Phó Thư ký
4. Đ/c Tống Ngọc Sơn, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Cao Huy Bình, Uỷ viên Thường vụ
6. Đ/c Nghiêm Xuân Ngọc, Uỷ viên Thường vụ
7. Đ/c Ngô Huy Văn, Uỷ viên Thường vụ
8. Đ/c Nguyễn Văn Giai, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Bùi Thị Tình (Hoàng lê), Uỷ viên BCH
10.Đ/c Phạm Văn Nam (Nam Sơn), Uỷ viên BCH
11.Đ/c Dương Danh Quang, Uỷ viên BCH
12.Đ/c Nguyễn Niên, Uỷ viên BCH
13.Đ/c Nông Văn Nhàn (Hiếu công), Uỷ viên BCH
14.Đ/c Đỗ Kim Chi, Uỷ viên BCH
15.Đ/c Trương Trung Mĩnh, Uỷ viên BCH
16.Đ/c Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BCH
17.Đ/c Mai Văn Bảy, Uỷ viên BCH
18.Đ/c Lý Kim Công, Uỷ viên BCH
19.Đ/c Bùi Việt Cường, Uỷ viên BCH

Ban Chấp hành tháng12/1949 gồm có:
1. Đ/c Hoàng Bắc, Chánh Thư ký
2. Đ/c Hàn Văn Định, Uỷ viên Thường vụ
3. Đ/c Hoàng Đức Giang, Uỷ viên Thường vụ
4. Đ/c Đại Đồng, Uỷ viên Thường vụ
5. Đ/c Vũ Huy Hoan, Uỷ viên BCH
6. Đ/c Nguyễn Văn An, Uỷ viên BCH
7. Đ/c Nguyễn Văn Kinh, Uỷ viên BCH
8. Đ/c Hoàng Văn Thân, Uỷ viên BCH
9. Đ/c Nguyễn Hữu Giai, Uỷ viên BCH
10. Đ/c Đinh Cát Tường, Uỷ viên BCH
11. Đ/c Huy Tuấn, Uỷ viên BCH
12. Đ/c Dương Danh Quang, Uỷ viên BCH
13. Đ/c Lê Đức Nhượng, Uỷ viên BCH
14. Đ/c Tống Ngọc Sơn, Uỷ viên BCH
15. Đ/c Trần Ảnh, Uỷ viên BCH
16. Đ/c Ngô Huy Văn, Uỷ viên BCH
17. Đ/c Phạm Văn Nam (Nam Sơn), Uỷ viên BCH
18. Đ/c Nguyễn Kha, Uỷ viên BCH
19. Đ/c Phạm Kim Sơn, Uỷ viên BCH
20. Đ/c Nguyễn Văn Lộc, Uỷ viên BCH

Ban Chấp hành ngày 23/9/1950 bầu bổ sung:
1. Đ/c Đỗ Thế Vinh, Phó Thư ký
2. Đ/c Trần Quang Bình, Uỷ viên BCH
3. Đ/c Trần Hòa, Uỷ viên BCH

Ban Chấp hành ngày 08/6/1959 bổ sung:
1. Đ/c Cao Huy Bình, Uỷ viên BCH
2. Đ/c Nguyễn Văn Tầm, Uỷ viên BCH
3. Đ/c Mai Văn Bảy, Uỷ viên BCH