Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khoá XV

Thứ Ba 15:17 02/06/2020
 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

KHOÁ XV - NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Chu Văn Bình, Chủ tịch

2. Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch

3. Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch 

4. Lã Văn Thanh, Ủy viên BTV

5. Lê Văn Quang, Ủy viên BTV

6. Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV

7. Phạm Minh Tiến, Ủy viên BTV

8. Trần Đức Thích, Ủy viên BTV

9. Bùi Sơn Nam, Ủy viên BTV

10. Bùi Văn Hoan, Ủy viên BTV

11. Nguyễn Phương Anh, Ủy viên BTV

12. Nguyễn Thành Chung, Ủy viên BTV

13. Nguyễn Văn Sung, Ủy viên BCH

14. Thái Bình Thịnh, Ủy viên BCH

15. Nguyễn Thúy Lan, Ủy viên BCH

16. Phạm Xuân Hiên, Uỷ viên BCH 

17. Trần Anh Đức, Ủy viên BCH

18. Phan Thị Phương Nhung, Ủy viên BCH

19. Phạm Quang Hưởng, Ủy viên BCH

20. Nguyễn Thanh Tuyên, Ủy viên BCH

21. Hoàng Minh Tiến, Ủy viên BCH

22. Nguyễn Minh Đức, Ủy viên BCH

23. Trần Minh Quang, Ủy viên BCH

24. Trịnh Quang Chiến, Ủy viên BCH

25. Trần Thị Việt Hà, Ủy viên BCH

26. Tân Hạnh, Ủy viên BCH

27. Triệu Tiến Thắng, Ủy viên BCH

28. Hoàng Minh Cường, Ủy viên BCH

29. Hoàng Đức Sơn, Ủy viên BCH

30. Hoàng Quốc Trường, Ủy viên BCH

31. Trần Đình Hùng, Ủy viên BCH

32. Dương Thế Lương, Ủy viên BCH

33. Trần Thị Thu Hiền, Ủy viên BCH

34. Ngô Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BCH

35. Nguyễn Phong Nhã, Ủy viên BCH

36. Vũ Thị Huệ, Ủy viên BCH

37. Nguyễn Ngọc Khánh, Ủy viên BCH

 

* Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, ngày 08/01/2020
1. Bầu bổ sung Đ/c Phạm Xuân Hiên làm Uỷ viên BCH
2. Đ/c Tô Mạnh Cường thôi Uỷ viên BCH (chuyển công tác)
 
* Đ/c Trần Văn Sỹ  thôi giữ chức Phó Chủ tịch (chuyển công tác theo Quyết định số 63/QĐ-CĐTTTT ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam)

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TTTTVN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

1. Lã Văn Thanh, Chủ nhiệm

2. Đinh Thị Linh Hương, Ủy viên

3. Trần Thị Yến Anh, Ủy viên

4. Đặng Thu Hà, Ủy viên

5. Tạ Hồng Quang, Ủy viên

6. Kiều Ngọc Long, Ủy viên

7. Trần Thị Việt Hà, Ủy viên

8. Nguyễn Hữu Tâm, Ủy viên

9. Bùi Thị Thanh Huyền, Ủy viên