Tôn vinh Người Lao động tiêu biểu Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017