Tôn vinh "Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Lần I" - "Người lao động tiêu biểu Ngành TT&TT" năm 2019

Tôn vinh "Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Lần I" - "Người lao động tiêu biểu Ngành TT&TT" năm 2019

29/08/2019 10:47

Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Lần thứ I năm 2019
Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Lần thứ I năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019
Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2019