Công đoàn VNPT hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2022 -2027

11:09 - Thứ Năm, 08/07/2021 Lượt xem: 1811 In bài viết

Triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý, chủ chốt của các cấp Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, các cán bộ có đức, có tài, khả năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công đoàn VNPT đã hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2022 -2027.

 
 
 

Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn và có tính khả thi; tiêu chuẩn, cơ cấu phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ. Đồng thời việc quy hoạch phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch phải trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trong tương lai; Lấy quy hoạch công đoàn cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở các cấp công đoàn.

Cán bộ giới thiệu vào quy hoạch phải được cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan trên cơ sở các tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định, với các nội dung cơ bản: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khoẻ, chiều hướng, triển vọng phát triển.

Ban Thường vụ Công đoàn VNPT quyết định phê duyệt quy hoạch đối với chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc theo Quy trình gồm các bước Công đoàn cơ sở thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý cần quy hoạch xin ý kiến Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành; Dự kiến danh sách và phát hiện giới thiệu nguồn; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm danh sách quy hoạch; Báo cáo, xin ý kiến cấp ủy đảng cùng cấp; Trình Công đoàn VNPT phê duyệt danh sách các chức danh quy hoạch theo thẩm quyền.

 
Công đoàn VNPT
Bình luận