Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”

08:51 - Thứ Sáu, 16/07/2021 Lượt xem: 6105 In bài viết

Để góp phần thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện, bồi dưỡng, phát huy năng lực, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn, ngày 14/7/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 851-NQ/ĐUTĐ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”.

 
 Đ/c Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT chỉ đạo hoạt động của Công đoàn VNPT tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 

Nghị quyết đã phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế trong công tác  phụ nữ và bình đẳng giới của Tập đoàn và đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển phụ nữ; cấp ủy Đảng cần xây dựng các nghị quyết, chương trình cụ thể về công tác phát triển phụ nữ trong từng năm và cả nhiệm kỳ, chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Mục tiêu cụ thể 

- Chỉ tiêu 1: Đảm bảo từ 80% trở lên phụ nữ VNPT được tham gia các chương trình đào tạo do đơn vị/Tập đoàn cử hoặc mỗi cá nhân tự chủ động học tập nâng cao trình độ hàng năm bằng hình thức tập trung trực tiếp hoặc học online; từ 90% trở lên cán bộ nữ công, cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ được tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới trong nhiệm kỳ; cán bộ nữ chuyên môn, công đoàn, cán bộ nữ trong diện quy hoạch được tham gia ít nhất 01 khóa đào tạo/năm về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm phù hợp với vị trí công việc hiện tại hoặc vị trí được quy hoạch; bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản trị doanh nghiệp từ 30%/tổng số cán bộ được chọn cử trở lên.

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đến năm 2025 phấn đấu đạt từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; tỷ lệ nữ được tổ chức Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên quy hoạch đạt tương đương tỷ lệ nữ/tổng số cán bộ công nhân viên của đơn vị, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 15% cán bộ nữ trở lên trong tổng số cán bộ được quy hoạch, chuẩn y Ban Chấp hành, bổ nhiệm nhân sự quản lý; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên phấn đấu có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ; phấn đấu có ít nhất 01 cán bộ nữ là lãnh đạo quản lý trong Ban Tổng Giám đốc, hoặc Hội đồng Thành viên Tập đoàn; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đạt 30% trở lên; các đơn vị có 50% lao động nữ trở lên có Chủ tịch Công đoàn (hoặc phó Chủ tịch Công đoàn) là nữ.

- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu từ 90% trở lên đơn vị trực thuộc Tập đoàn có những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật và được đưa vào thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy định có liên quan đến quyền lợi của người lao động; 100% lao động nữ được khám sức khoẻ định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, khuyến khích các đơn vị khám chuyên sâu phụ khoa, phát hiện bệnh và tạo điều kiện cho lao động nữ được chữa trị kịp thời; đảm bảo 100% lao động nữ làm việc trong môi trường lao động nguy cơ cao do dịch bệnh, môi trường độc hại được cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết.

- Chỉ tiêu 4: 100% tổ chức đoàn thể ở cơ sở khi xây dựng kế hoạch hoạt động năm có kế hoạch hoạt động, chương trình công tác giới, bình đẳng giới.

 
 Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT
 

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phát triển phụ nữ

1.1 Cấp ủy đảng và mỗi đảng viên cần quán triệt: Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động tại đơn vị; người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị chỉ đạo hoạt động về công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác nữ trong nghị quyết này là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, bí thư, cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị hàng năm.

1.2 Quán triệt mạnh mẽ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn về công tác phát triển phụ nữ. Đồng chí Bí thư, cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị phải thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về công tác phụ nữ; trong chương trình công tác nhiệm kỳ, hàng năm của đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển phụ nữ.

1.3 Đồng chí Bí thư cấp ủy; người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Tập đoàn về công tác phát triển phụ nữ, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ nữ. Quy hoạch cán bộ nữ cấp chiến lược các cấp cần được xây dựng, theo dõi, đánh giá và quản lý. Giao Ban Tổ chức - Nhân lực Tập đoàn theo dõi và quản lý công tác quy hoạch cán bộ nữ cấp chiến lược đến cấp các phòng/ban trong toàn Tập đoàn.

1.4 Phân công cấp ủy phụ trách công tác phát triển phụ nữ; định kỳ tổ chức hoạt động gặp mặt, đối thoại với phụ nữ, đặc biệt là những ngày truyền thống của phụ nữ như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 một cách ý nghĩa, thiết thực kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước đột phá về đào tạo và sử dụng cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển VNPT 4.0

2.1 Hàng năm, tiến hành rà soát cơ cấu, chất lượng, sắp xếp lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ nữ cấp chiến lược; tạo điều kiện cho cán bộ nữ trong diện quy hoạch được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ trong nước và quốc tế. Cấp Tập đoàn và các đơn vị thành viên hàng năm tổ chức các khóa đào tạo hoặc hỗ trợ kinh phí để lao động nữ được tham gia đào tạo về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm…đặc biệt là đào tạo về lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ thông tingóp phần thực hiện thắng lợi chiến lược VNPT4.0.

2.2 Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ: Cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về công tác cán bộ của Ðảng ở từng cấp. Ðối với công tác cán bộ nữ, đồng thời với việc xây dựng quy hoạch, cần đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nguồn nhân sự; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ngoài bảo đảm tiêu chuẩn của từng chức danh, cần phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực, gắn với quy hoạch.

2.3 Chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chính sách nhằm phát triển cán bộ nữ trong lãnh đạo, quản lý. Có chính sách cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ nữ; đặc biệt quan tâm cán bộ nữ có trình độ, người dân tộc thiểu số, điều kiện hoàn cảnh khó khăn, cán bộ nữ đi học, có con nhỏ.

2.4 Bồi dưỡng nữ quần chúng ưu tú để giới thiệu phát triển đảng; tổ chức công đoàn, nữ công các cấp, cán bộ, đảng viên cần chủ động, tích cực tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng là phụ nữ ưu tú cho Ðảng.

 
 
 

3. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ

3.1 Quán triệt việc triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; xây dựng các chính sách có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật trong khả năng thực hiện của đơn vị, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của lao động nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực: lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em.

3.2 Tăng cường phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn

4.1 Trong chương trình công tác nhiệm kỳ, hàng năm của các cấp ủy đảng cần đưa vào nghị quyết hoạt động nội dung công tác nữ và sự phát triển phụ nữ; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai tốt nghị quyết về công tác phụ nữ.

4.2 Tổ chức Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho cơ quan, đơn vị, gia đình, xã hội.

4.3 Các cấp Công đoàn cần lồng ghép hoạt động về giới trong xây dựng chương trình công tác hàng năm; đưa nội dung công tác phụ nữ trong sinh hoạt động Cụm Công đoàn theo tình hình và nhu cầu thực tế để đẩy mạnh hoạt động.

4.4 Củng cố kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ  nữ; Ban Nữ công quần chúng ở các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ để thực hiện. Đảng ủy Tập đoàn cũng giao cho Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo 63 Viễn thông tỉnh, thành phố và các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; Công đoàn VNPT và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tích cực quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị tham gia tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt mục tiêu đề ra. 

Công đoàn VNPT
Bình luận

Tin khác