Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

10:06 - Thứ Ba, 28/05/2024 Lượt xem: 150 In bài viết

Sau ba năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một điểm rõ nét nhất trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng nên rõ rệt. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

 

Đa dạng các hình thức học tập và làm theo Bác

 Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bên cạnh viêc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

 Một trong những văn bản chỉ đạo mang tính xuyên suốt, định hướng triển khai cho cả giai đoạn là Kế hoạch Học tập và triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tổng công ty. Bên cạnh đó, hàng năm Đảng ủy Tổng công ty đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác với những chuyên đề cụ thể. Nếu như năm 2022, chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, thì năm 2024 là chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam”.

 Năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam
 

Bên cạnh việc ban hành các văn bản mang tính chỉ đạo xuyên suốt, Đảng ủy Tổng công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm làm rõ hơn các chuyên đề đã triển khai. Điển hình như trong tháng 5 năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam” trên app sổ tay đảng viên điện tự dành riêng cho hơn 860 đảng viên. Ngoài ra để nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty và những việc làm cụ thể của mỗi vị trí, chức danh trong Tổng công ty, Tổng công ty cũng tổ chức cuộc thi trên phần mềm học tập - E-learning đến đông đảo người lao động. Thông qua đó những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài học về tư tưởng, đạo đức, những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty đều đã “ngấm” dần vào mỗi người lao động dù ở bất cứ vị trí công việc nào. Người lao động tại Bưu điện Việt Nam đã dần học theo Bác một cách tự nhiên nhất. Việc học tập và làm theo Bác mỗi ngày đều là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

 Cán bộ, đảng viên nêu gương trong học tập và làm theo Bác

 Một trong những điểm đáng chú ý tại Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là việc tổ chức thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. Đảng ủy Tổng công ty luôn khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Qua đó, các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng cương quyết bảo vệ, thấy sai quyết liệt đấu tranh. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị luôn chú trọng tới việc nêu gương, dẫn dắt công nhân viên và người lao động làm theo, qua đó giúp lan tỏa các giá trị văn hóa trên toàn mạng lưới.

 Những bài học về tư tưởng, đạo đức, những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty đều đã “ngấm” dần vào mỗi người lao động dù ở bất cứ vị trí công việc nào
 

100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW khoá XIII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký những nội dung làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của đơn vị, tổ chức theo chủ đề được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty và tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tại buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của mình, các đơn vị đã lựa chọn những nội dung phù hợp để tổ chức học tập, thảo luận và đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng thường xuyên tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình thi đua: “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát”, “Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”, “Ngôi sao phân phối hàng hóa, “Bưu điện - Văn hoá xã vững niềm tin - Vươn tầm cao mới”, “150 ngày về đích”; “Khai thác viên giỏi”, “Bưu tá tận tụy”… Qua đó đã tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn Tổng công ty. Đặc biệt, giai đoạn 2021-2024 phong trào “Sáng kiến, sáng tạo VietnamPost” của Tổng công ty đã thu được 3.517 sáng kiến, góp phần tiết kiệm chi phí, làm lợi hàng chục tỷ đồng. 

Ngoài ra, để giải quyết hiệu quả những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, lựa chọn những vấn đề “nóng” để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó tạo sự ổn định trong dư luận, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty, đơn vị; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Tổng công ty và các đơn vị. 

 
https://vnpost.vn/
Bình luận

Tin khác