Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

11:22 - Thứ Bảy, 09/06/2018 Lượt xem: 1738 In bài viết

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT VN tổ chức Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có đ/c Trương Minh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đ/c Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; Nguyên lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, Công đoàn TT&TT VN; Các công đoàn trong Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương; Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; cùng 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn TT&TT VN.

 Toàn cảnh Đại hội
 
         Đại hội lần thứ XV Công đoàn TT&TTVN diễn ra vào thời điểm cả nước đi qua một nửa chặng đường và tiếp tục thi đua, phấn đấu quyết liệt thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, các cấp công đoàn đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
 

         Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIV; quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khóa XV và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. 

 
 Đ/c Chu Văn Bình phát biểu khai mạc tại Đại hội
 

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đ/c Chu Văn Bình nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn đó là tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tập trung sự ổn định về tổ chức và lực lượng tạo nên khối thống nhất đoàn kết bước vào giai đoạn mới. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi tổ chức Công đoàn càng phải phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động, đổi mới về tổ chức và nội dung hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông và sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

 

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN khóa XIV đã báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp của Công đoàn TT&TT VN khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó:

 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN, các cấp công đoàn đã đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn TT&TT VN và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Qua đó khẳng định Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam là phù hợp với thực tế hoạt động của tổ chức công đoàn. Các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu và các chỉ tiêu phấn đấu đã được cụ thể hoá bằng Cuộc vận động và 4 Chương trình hành động được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn Ngành.

 

Song hành những kết quả trên, Công đoàn TT&TT VN cùng với các cấp công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp được thực hiện thường xuyên theo đúng chỉ đạo của cấp trên; việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu; Công tác nữ công, công tác tài chính, công tác đối ngoại, công tác kiểm tra, giám sát, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện được triển khai đồng đều, hiệu quả.

 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn TT&TT VN đặt ra mục tiêu tổng quát, đó là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn TT&TT VN theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động, phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị của ngành Thông tin và Truyền thông trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn và các chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện được Công đoàn TT&TT VN đề ra cụ thể.

 

         Công đoàn TT&TT VN tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT và Tổng Liên đoàn, quán triệt và vận dụng sáng tạo trong hoạt động các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp... để tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn TT&TT VN trong nhiệm kỳ tới.

 
 Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Đại hội
 

         Phát biểu tại Đại hội, đ/c Phan Tâm cho biết: Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của CNVCLĐ trong toàn Ngành. Với hành trang 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận Tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” được đúc kết từ xương máu, tấm lòng và cả trí tuệ của các thế hệ, lực lượng đoàn viên Công đoàn TT&TT VN đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến, từng bước làm chủ kỹ thuật công nghệ cao. Công đoàn TT&TT VN đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Công đoàn TT&TT VN, cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về quy chế trả lương, khen thưởng…; đổi mới cả nội dung và hình thức phát động các phong trào thi đua, coi công tác này là động lực quan trọng để khích lệ CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn các cấp, đảm bảo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước tình hình và các yêu cầu, nhiệm vụ mới; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần khẩn trương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hoạt động toàn khoá và hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

 
 Đ/c Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội
 

Tại Đại Hội, đ/c Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và Công đoàn TT&TT VN trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đ/c cũng tán thành những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo một số vấn đề cần tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đó là: Các cấp công đoàn TT&TT VN cần tập trung thực hiện tốt chức năng là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và công đoàn; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho đoàn viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Thông tin và Truyền thông có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trình độ cao làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và NLĐ.

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh để hoạt động của tổ chức công đoàn thật sự hiệu quả, các cấp công đoàn của Ngành phải tập trung ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới như sau: Thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu phải giỏi, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, cụ thể: Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân lao động, đồng thời xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ba đột phá này cần phải được cụ thể hóa bằng đề án để có các giải pháp khả thi.

 

Đ/c cũng bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ CNVCLĐ Công đoàn TT&TT VN sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn TT&TT đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

 

Sau ba phiên làm việc từ chiều ngày 07/6 đến ngày 08/6/2018, Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu ra 38 đ/c vào Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN, trong đó có 13 đ/c Ủy viên Ban Thường vụ. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu 09 đ/c Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn TT&TT VN và 07 đ/c chính thức, 01 đ/c dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 

         Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng. 

 

 

                              Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 
 Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 

Danh sách 38 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023  

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Chu Văn Bình

UV BCH TLĐ LĐVN, UV Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN

2

Trần Văn Sỹ

UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN

3

Trần Vũ Hà

UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN

4

Tăng Thị Hoa

UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN

5

Lã Văn Thanh

UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TT&TT VN

6

Lê Văn Quang

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn TT&TT VN

7

Nguyễn Văn Phương

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, Ủy viên BCS Đảng, Phó Bí thư ĐU, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT

8

Phạm Minh Tiến

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Chủ tịch CĐ Cơ quan Bộ TT&TT

9

Trần Đức Thích

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

10

Bùi Sơn Nam

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

11

Bùi Văn Hoan

UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, Chủ tịch CĐ Bưu chính Viễn thông Việt Nam

12

Nguyễn Phương Anh

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, UV BCH Đảng bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐ Cục Tần số Vô tuyến điện

13

Nguyễn Thành Chung

UV Ban Thường vụ CĐ TT&TT VN, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

14

Nguyễn Văn Sung

UV BCH, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn TT&TT VN

15

Thái Bình Thịnh

UV BCH, Chánh Văn phòng Công đoàn TT&TT VN

16

Nguyễn Thúy Lan

UV BCH, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn TT&TT VN

17

Trần Anh Đức

UV BCH, Phó Ban Tài chính Công đoàn TT&TT VN

18

Phan Thị Phương Nhung

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT

19

Phạm Quang Hưởng

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Chánh VP Bộ TT&TT

20

Nguyễn Thanh Tuyên

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT

21

Hoàng Minh Tiến

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ TT&TT

22

Nguyễn Minh Đức

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, UV BTV Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện VN

23

Trần Minh Quang

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện VN

24

Trịnh Quang Chiến

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Bưu điện Hà Nội

25

Trần Thị Việt Hà

UV BCH, UV UBKT Công đoàn TT&TT VN, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

26

Tân Hạnh

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Học viện Bưu chính Viễn thông VN

27

Triệu Tiến Thắng

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Chủ tịch CĐ Bưu chính Viễn thông VN

28

Tô Mạnh Cường

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN

29

Hoàng Minh Cường

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone, CĐ VNPT

30

Hoàng Đức Sơn

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN

31

Hoàng Quốc Trường

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BTV Công đoàn Bưu chính Viễn thông VN, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Viễn thông TP. Hồ Chí Minh

32

Trần Đình Hùng

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BCH CĐ Bưu chính Viễn thông VN, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần CNCN Technology

33

Dương Thế Lương

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC

34

Trần Thị Thu Hiền

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, UV BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm Internet Việt Nam

35

Ngô Thị Mỹ Hạnh

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

36

Nguyễn Phong Nhã

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐ Cục Viễn thông

37

Vũ  Thị Huệ

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Chủ tịch CĐ Báo Bưu điện Việt Nam

38

Nguyễn Ngọc Khánh

UV BCH Công đoàn TT&TT VN, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Ban Quản lý Chương trình cung cấp Dịch vụ Viễn thông công ích

 
Ban Tuyên giáo
Bình luận