Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa cơ sở

09:37 - Thứ Ba, 23/03/2021 Lượt xem: 2779 In bài viết

Thực hiện Văn bản số 81/TG-TLĐ ngày 03/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp tới CNVCLĐ và tổ chức công đoàn như: Hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết tranh chấp lao động. Triển khai Kế hoạch số 68/KH-CĐTTTT ngày 23/02/2021 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 59/KH-TLĐ ngày 04/9/2020 của Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

3. Tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) hàng năm; áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, Fanpage… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền phù hợp với cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn; thực hiện nếp sống văn hoá; gắn với tổ chức thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

        5. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa - Thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà", công tác Bình đẳng giới… Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp môi trường làm việc văn hoá với các tiêu chí "Môi trường làm việc không khói thuốc lá"; nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật và văn hoá về an toàn giao thông, về "Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia". Tổ chức và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi nét đẹp, hội thi tay nghề... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, tổ chức Công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
 
         Tải văn bản tại: 
 
      http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/239/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-xay-dung-doi-song-van-hoa-co-so 
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận