Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn

02:40 - Thứ Hai, 29/03/2021 Lượt xem: 1970 In bài viết

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp tới công nhân, lao động, công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động) và tổ chức công đoàn. Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-TLĐ ngày 20/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TTTT VN) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn với nội dung cụ

 
 Chi tiết tại:
 
 http://congdoantttt.org.vn/van-ban/van-ban-huong-dan/240/trien-khai-thuc-hien-bo-luat-lao-dong-so-452019qh14--trong-cong-nhan-lao-dong-cong-chuc-vien-chuc-va-to-chuc-cong-doan
 
Ban CSPL
Bình luận