Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

05:25 - Thứ Hai, 19/07/2021 Lượt xem: 3076 In bài viết

Ngày 01/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngày 07/7/2021 Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thực hiện Văn bản số 2315/TLĐ ngày 14/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Để Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chủ động tuyên truyền, phổ biến để người lao động hiểu rõ về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, nguồn hỗ trợ; nắm chắc nội dung đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện để cùng triển khai và giám sát việc thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ để người lao động dễ hiểu, dễ thực hiện và giám sát được việc triển khai thực hiện.       

2. Nghiên cứu kỹ chính sách, tham gia với người sử dụng lao động rà soát các đối tượng đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để đề nghị hưởng hỗ trợ đảm bảo quyền lợi đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác tư vấn pháp luật, hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ để người lao động dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ, ổn định cuộc sống.

3. Các công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không để lợi dụng chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh và chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

4. Tích cực thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM và kết quả thực hiện tại các doanh nghiệp, Ngành.        

           Đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Công đoàn TTTT VN (qua Ban Chính sách - Pháp luật)./. 
 
           Tải tài liệu theo đường dẫn: 
 
1 - Văn bản 360/CĐTTTT-CSPL 
 
QR Code:
 
 
 2 - Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
 
 
QR Code:
 
 
 
QR Code:
 
 
4 -  Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không để lợi dụng chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp
 
 
 QR Code:
 
 
 
Ban CSPL
Bình luận