Chương trình hành động của các cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

05:03 - Thứ Tư, 06/10/2021 Lượt xem: 5907 In bài viết

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký ban hành Chương trình hành động của các cấp công đoàn (Chương trình số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021).

 

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động là cơ sở để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình và chỉ đạo xây dựng văn bản thực hiện ở công đoàn các cấp.

            Sau đây là toàn văn Chương trình số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
 
         QR Code:
 
         
 
 
 
Ban Tuyên giáo
Bình luận