Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

05:09 - Thứ Năm, 29/07/2021 Lượt xem: 1661 In bài viết

Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của CBCCVC từ ngày 15/8/2021 như sau:

 

1. Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) 

2. Thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV)

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

- Thời gian CB, CC, VC và NLĐ đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

- Thời gian thử thách đối với CB, CC, VC và NLĐ bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

          (Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV)

4. Sửa quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

(Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV)

5. Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (Khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV). 
 
Ban CSPL
Bình luận