Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

 Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam

Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ
BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI