Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Số: 15/CĐTTTT-CSPL V/v Thực hiện công tác Chính sách Pháp luật  của Công đoàn năm 2018

Số: 15/CĐTTTT-CSPL V/v Thực hiện công tác Chính sách Pháp luật của Công đoàn năm 2018

Trong năm 2017, phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn diễn ra gắn với nhiều sự kiện lớn như: Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện, 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội XV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Các cấp trực thuộc đã phát huy tính chủ động, sáng tạo triển khai phát động thực hiện các phong trào thi đua góp phần tích cực cùng với Lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.

          Để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện công tác Chính sách Pháp luật năm 2018, với các nội dung như sau: