Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn số 493 /HD-CĐTTTT- CSPL

Hướng dẫn số 493 /HD-CĐTTTT- CSPL

Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động