Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

 Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam