Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020