Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Thông báo Tuyển dụng năm 2020

Thông báo Tuyển dụng năm 2020

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức của  Cơ quan Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 cho các vị trí, việc làm theo số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện như sau: